Knowledge

การทำงานของ Discovery Spaceclaim สำหรับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ

ออกแบบระบบอิเล็คทรอนิค สมัยใหม่ให้ประสบผลสำเร็จด้วย ANSYS Multiphysics Simulation โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

การวิเคราะห์การบ่มตัวของวัสดุ composite ซึ่งจะนำไปสู่ความเครียดและความเค้นตกค้าง อันเป็นสาเหตุของการเสียรูปด้วย ANSYS Composite Cure Simulation (ACCS) โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

ผู้หญิงกับการทำงานในทีม ANSYS ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

Volkswaken Motorsport ทำลายสถิติเวลาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ของสนามในตำนาน Nürburgring โดยใช้ Ansys Simulation Solutionsในการวิเคราะห์การระบายความร้อนของแบตเตอรี่

ความสามารถในการจำลองการไหลของน้ำโลหะในแม่พิมพ์ ด้วยโปรแกรม Flow 3D CAST โปรแกรมชั้นนำด้านวิเคราะห์งานหล่อโลหะ

การจำลองการบัดกรีด้วยเลเซอร์ พลังงานต่ำ ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การจำลองการไหลและการตกตะกอนแบบสามมิติ ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การจำลองการเชื่อมแบบเลเซอร์ (Laser Welding) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

การจำลองพฤติกรรมการไหลของน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำชนิด Tainter Gate ด้วยโปรแกรม Flow 3D ผู้นำและผู้บุกเบิกในกลุ่มโปรแกรมการวิเคราะห์ด้านของไหลของโลก

แบบจำลองการฉีด Binder Jetting | FLOW-3D แบบจำลอง Microfluidics ในการฉีดน้ำยา Binder ของกระบวนการ 3D Printing ชนิด Binder Jetting โดยแบบจำลองได้วิเคราะห์ในส่วนการกระจายตัวและการซึมของหยดน้ำยาลงในผงวัสดุ

วิเคราะห์งานด้านโครงสร้าง ด้วยความ รวดเร็ว ง่ายดาย แม่นยำด้วย ANSYS Mechanical Structural Simulation โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

Rolls- Royce จัดการข้อมูลการเลือกใช้งานวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ANSYS Granta MI โดยบริษัทผู้นำอันดับหนึ่งของงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของโลก

Powered by MakeWebEasy.com